Stap 4 Schrijf een ondernemingsplan

Het kan zijn dat je al een tijdje rondloopt met een idee voor een op te starten onderneming. Een idee waarover je al langer over gedroomd hebt. Vaak is het lastig te bepalen hoe levensvatbaar zo’n droom is die je in je hoofd hebt. Het is ook lastig om deze informatie geordend te krijgen. Misschien vind je zelf dat je een briljant idee heb. Vind de bank dat ook? Vind je partner dat ook? Zijn er wel klanten die jouw product of dienst willen afnemen en ervoor betalen? Een businessplan is de tool om het idee wat je in je hoofd hebt, geordend uit te werken op papier.

Een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, is een plan voor het starten van een nieuwe of het overnemen van een bestaande onderneming. Ook kan het een tool zijn bij het toetreden tot franchiseformule of het uitbreiden van een bestaande onderneming. Begin je met een nieuw project, werk dit dan ook uit of vul je originele plan aan. Wanneer je meerdere ondernemingen hebt maak dan ook een plan van het totaal en houdt rekening met je privé uitgaven.

Nut van een ondernemingsplan
Veel mensen denken dat een ondernemingsplan alleen geschreven dient te worden als er krediet verkregen moet worden. Het ondernemingsplan is bedoeld voor de ondernemer zelf om:
• te beoordelen of er genoeg inkomen verdiend kan worden met de onderneming;
• een planning te kunnen maken die aansluit bij de financiële verwachtingen of wensen;
• het ondernemingsidee goed uit te kunnen werken;
• de kostenposten helder te kunnen krijgen;
• hoeveel kapitaal nodig is om te kunnen beginnen;
• als leidraad voor de toekomst; in hoeverre heb je jouw plannen daadwerkelijk gerealiseerd?
Uiteraard is er een goed ondernemingsplan nodig bij het aanvragen van een krediet bij de bank, een borgstellingkrediet, een leverancierskrediet of een lening van een vriend of iemand in de familie.
Je kan dus via het opstellen van een ondernemingsplan toetsen of je idee haalbaar is.

De onderwerpen van een ondernemingsplan bestaan over het algemeen uit:

1. De ondernemer
Dit hoofdstuk bevat informatie over jezelf als ondernemer, wie je bent en wat je allemaal al gedaan hebt (studie en werkervaring)

2. De onderneming
Dit is een samenvatting van jouw ondernemingsidee en bevat je
• Missie; De missie beschrijft kort wat de onderneming op de lange termijn wilt uitdragen naar de buitenwereld
• Visie; Bevat het toekomstbeeld van de onderneming en zijn omgeving
• Strategie; Dit is de manier waarop je de missie en je visie van je onderneming gaat bereiken.

3. Het marketingplan
In het marketingplan vertel je over jouw aan te bieden product of dienst, de markt, je bedrijfsformule en de marketingmix bestaan uit de 5 p’s:
• prijs: wat is de prijs wat je vraagt voor jouw aan te bieden product of dienst?
• product of dienst: Waaruit bestaat jouw product of dienst?
• plaats: waar is het product of de dienst beschikbaar?
• promotie; hoe ga je ervoor zorgen dat jouw klanten jouw product of dienst kennen en getriggerd worden om deze aan te schaffen/af te nemen?
• Personeel; welke mensen ga je inzetten? Hoeveel mensen zijn er nodig?
Vaak bevat het marketingplan ook een SWOT-analyse waarin de sterktes en zwaktes van jouw bedrijf (intern perspectief) en de kansen en bedreigingen (extern perspectief) van jouw bedrijf genoemd worden. (‘SWOT’ staat voor strengths, weaknesses, opportunities and threats)
Ook kijk je bij het marketing plan naar de concurrentie en bevat dit gedeelte een uitgewerkte concurrentieanalyse.

4. Personeel en Organisatie
Bestaande uit het organogram, de personeelbehoefte van jouw onderneming in de tijd, hoe je de werving en selectie gaat uitvoeren, de functie omschrijvingen van jouw (aan te nemen) personeel en de functiewaardering en loonkosten. Daarnaast worden zaken zoals vergunningen, de samenwerkingspartners en andere externe relaties genoemd.

5. Het financieel plan
Het financiële plan bestaat uit
• een openingsbalans ook wel ‘beginbalans’ genoemd. (investerings- en financieringsbegroting); de openingsbalans is een overzicht van alle bezittingen(debet) en alle schulden en eigen vermogen van de onderneming (credit). In de investeringsbegroting worden alle investeringen opgenomen die nodig zijn om de onderneming te realiseren. In de investeringsbegroting staat hoe deze investeringen gefinancierd gaan worden.
• een exploitatiebegroting; op de exploitatiebegroting staan alle opbrengsten en kosten voor het komende jaar. het is belangrijk je cijfers te baseren op gedegen marktonderzoek.
• de liquiditeitsbegroting; de liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachtte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.
De liquiditeitsbegroting bevat de werkelijke verwachte geldstromen. Wanneer je op rekening verkoopt stuur je je factuur in de huidige maand. Je hebt dan opbrengsten of omzet in de exploitatiebegroting in de huidige maand, echter het kan even duren voordat het geld binnenkomt. Misschien ontvang je je geld pas 60 dagen later.

Succes Tip!: Werk je administratie minimaal maandelijks bij en zorg ervoor dat je maandelijks een bijgewerkte liquiditeitsbegroting maakt. Vergelijk dit met je oorspronkelijke plan. Niet goed plannen en niet goed bijhouden van de liquiditeitspositie van het eigen bedrijf is precies waar een groot deel van de startende ondernemers en zelfs ervaren ondernemers of grote ondernemingen die uiteindelijk stoppen of zelfs failliet gaan mee in de problemen komen.
Je kunt een liquiditeitstekort in de meeste gevallen maanden of in het ergste geval minimaal een maand van te voren zien aankomen. Zo signaleer je tijdig de situatie, nog voordat deze zich voordoet en kun je je verkoopinspanningen vergroten of als het echt niet anders meer kan in tweede instantie(lees: noodsituatie) een krediet aanvragen. Normaalgesproken zouden je verkopen altijd genoeg moeten zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Financiers – of dat nou een bank en investeerder of een familielid is – kijken ook op deze manier naar de situatie, wil je een krediet om achterblijvende verkoopresultaten op te vangen, dan zullen slechts weinig financiers daar aan mee willen werken, dan moet je echt aan kunnen tonen dat het over niet al te lange tijd beter zal gaan. (bijvoorbeeld doordat je een getekend contract kunt laten zien waaruit blijkt dat er in de toekomst wel voldoende geld binnen komt)
Succes komt hierbij voort uit de discipline om dit daadwerkelijk elke maand te doen. Dat is waar de meeste ondernemers de mist in gaan. Iedereen kan een ondernemingsplan schrijven, niet iedereen kan het waarmaken om maandelijks een vergelijking te maken met de werkelijk gerealiseerde resultaten en het plan bij te stellen.

Succes Tip!: Het gaat bij financieel succes om inkomen, niet om hoeveel je bezittingen zijn. De kunst is dus heel simpel gezegd een zo groot mogelijk exploitatieresultaat (winst) te behalen met zo min mogelijk investeringen en kosten. Wat voor onderneming of project of welke ondernemer je ook bent: je wilt dus een zo hoog mogelijke omzet met een zo klein mogelijke balans.
Wanneer het financieel goed gaat zijn er meer middelen beschikbaar om je andere doelstellingen te realiseren. Financieel succes is geen luxe, het is een randvoorwaarde, een absolute noodzaak voor de “continuïteit” – het blijven voortbestaan – van het bedrijf en gaat daardoor vrijwel altijd vóór op alle andere doelstellingen. No money – no mission.

Klik hier voor een voorbeeld ondernemingsplan.

Als je meer wilt weten hoe je een ondernemingsplan moet maken, raden wij het volgende boek aan:


Ondernemen moet je doen
Lorraine Vesterink
– Alle informatie die nodig is om een ondernemingsplan te schrijven.
– Ondernemen moet je DOEN! maakt de vertaalslag van idee naar de onderneming. De methode belicht de onderneming vanuit vier pijlers: de ondernemer, marketing,…Meer
Ga terug naar het stappenplan